Zoeken
Wettelijke informatie
 1. Gebruiksvoorwaarden
 2. Links naar sites van derden
 3. Betrouwbaarheid van de informatie op de site
 4. Beschikbaarheid van de site
 5. Toegangsbeperking tot de site
 6. Verantwoordelijkheid betreffende de door gebruikers op de site geplaatste inhoud
 7. Updaten van prijzen door uitbaters van tankstations
 8. Toepasbaar recht en rechtspraak
 9. Intellectuele rechten

1. Gebruiksvoorwaarden
Het gebruik van de site Voordelig Tanken houdt in dat u integraal akkoord gaat met de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden.
2. Links naar sites van derden
Deze site Voordelig Tanken bevat in sommige van zijn rubrieken hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze inhoud en deze websites. Wij kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.
3. Betrouwbaarheid van de informatie op de site
Via onze module voor het opzoeken van de brandstofprijs verstrekken we u volledig gratis informatie. Deze inlichtingen dus louter indicatief en vormen geen prijsopgave waaraan de benzinestations zich dienen te houden.

De prijzen die worden meegedeeld in onze zoekmodule worden aangepast door de gebruikers van de site. Derhalve, en rekening houdende met de van nature fluctuerende aard van de brandstofprijzen, kunnen we niet verzekeren dat de geleverde informatie juist, actueel, volledig en/of adequaat is. Het gebruik van deze site houdt dus in dat u aanvaardt dat de naamloze vennootschap Communication Lab de betrouwbaarheid van de meegedeelde brandstofprijzen niet kan verzekeren.

De juiste prijs van de brandstoffen is uiteraard beschikbaar in elk benzinestation. Het gebruik van deze site betekent dus geenszins dat u de prijs van uw brandstof niet meer hoeft te controleren op het moment van aankoop aan de tankstation.

Bijgevolg houdt het gebruik van deze site in dat u zich ervan onthoudt klachten te formuleren tegen de naamloze vennootschap Communication Lab wegens onjuistheid van meegedeelde prijzen.
4. Beschikbaarheid van de site
Hoewel we erop toezien dat de website VOORDELIGTANKEN.BE 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 voor u beschikbaar is, behouden we ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de site te onderbreken, om technische of andere redenen, en ook om onze dienstverlening stop te zetten, en dit zonder verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor u of voor een derde.
5. Toegangsbeperking tot de site
Wij behouden ons het eenzijdig recht voor om de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die:
 • deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
 • de persoonlijke gegevens waartoe hij via de site toegang kan hebben, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om een groot aantal ongevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers ("spamming")
 • op de site valse informatie zou plaatsen
 • op de een of andere manier de reputatie van de site in het gedrang zou brengen
 • inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
 • de site zou gebruiken voor onwettige doeleinden
Wij behouden ons eveneens het recht voor deze zelfde personen gerechtelijk te vervolgen.
6. Verantwoordelijkheid betreffende de door gebruikers op de site geplaatste inhoud
Alle prijzen, teksten, gegevens, foto's, video's, boodschappen of andere inhoud die door een gebruiker op de site worden geplaatst, vallen uitsluitend onder zijn eigen verantwoordelijkheid. VOORDELIGTANKEN.BE controleert de inhoud niet die door de gebruikers op de site geplaatst wordt, en kan er dan ook in geen enkel geval voor verantwoordelijk worden gesteld.

Als gebruiker van de site VOORDELIGTANKEN.BE verbindt u zich ertoe om op de site geen inhoud te plaatsen die een politieke mening uitdrukt of die van lasterlijke, racistische of xenofobische aard is of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon, een groep, een gemeenschap of hun leden omwille van ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische herkomst van deze personen of van bepaalde personen onder hen.

Door gebruik van deze website verbindt u zich tot het herstellen van elke schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan de naamloze vennootschap Communication Lab, eigenaar van de site VOORDELIGTANKEN.BE, en haar filialen, bestuursleden, werknemers, partners en vertegenwoordigers, met name door een aansprakelijkheidsvordering en andere rechtsvorderingen welke aangespannen zouden zijn tegen haar door derden ten gevolge van het plaatsen door u van inhoud die onwettig of onjuist verklaard wordt.
7. Updaten van prijzen door uitbaters van tankstations
Sommige netwerken en bepaalde uitbaters van tankstations kunnen - met de instemming van de naamloze vennootschap Communication Lab - zelf de prijs van hun brandstoffen updaten op de site VOORDELIGTANKEN.BE.

In dat geval worden de prijzen en de informatie volledig gratis aangeleverd door de netwerken en uitbaters van tankstations.

De site VOORDELIGTANKEN.BE verbindt zich ertoe deze prijzen online te houden totdat er nieuwe prijzen worden ontvangen of totdat hun onjuistheid wordt vastgesteld.
Prijzen die door de netwerken of uitbaters van tankstations werden aangeleverd, kunnen niet worden gewijzigd door de gebruikers van de site.

Het online publiceren van prijzen door de netwerken en uitbaters van tankstations impliceert de afwezigheid van enig vertrouwelijk karakter van de aangeleverde informatie. Deze kan dus bewaard en gebruikt worden door de naamloze vennootschap Communication Lab voor commerciële doeleinden.

De netwerken en uitbaters van tankstations engageren zich om hun prijzen zo snel mogelijk en op een eerlijke manier te updaten, ongeacht of hun prijzen stijgen of dalen.

Deze gegevens worden zuiver ter informatie aangeleverd en zijn geen aanbiedingen die de tankstations binden.

Rekening houdend met de van nature fluctuerende aard van de brandstofprijzen kan de site VOORDELIGTANKEN.BE niet verzekeren dat de geleverde informatie helemaal juist, actueel, volledig en/of adequaat is, zelfs niet wanneer de informatie online werd gezet door de netwerken en uitbaters van tankstations.

Het gebruik van deze site houdt dus in dat u aanvaardt dat de naamloze vennootschap Communication Lab de betrouwbaarheid van de meegedeelde brandstofprijzen niet kan verzekeren.
8. Toepasbaar recht en rechtspraak
Voor elk geschil dat zou voortvloeien uit het gebruik van de site VOORDELIGTANKEN.BE is de Belgische wet van toepassing en zullen enkel de rechtbanken van Nijvel bevoegd zijn.
9. Intellectuele rechten
De volledige inhoud van de website VOORDELIGTANKEN.BE, met inbegrip van grafieken, logo's, knoppen, afbeeldingen, HTML-code, databank en pictogrammen - met uitzondering van publiciteit en brandstofmerken en namen van benzinestations - is de intellectuele eigendom van de naamloze vennootschap Communication Lab en wordt beschermd door het auteursrecht en de rechten van de producent van een databank.

De vorm van deze website (plan, keuze en indeling van de rubrieken, gegevensorganisatie,...) is beschermd door het stelsel van het auteursrecht. De NV Communication Lab kan het opvragen en/of het hergebruik van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief aanzienlijk deel van de inhoud van deze website verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (tot omzetting van de Europese richtlijn nr. 96/9/EG van 11 maart 1996) beslist dat de inbreuk op deze rechten strafbaar is met boetes die tot 50.000 EUR kunnen oplopen en, in geval van recidive, met 2 jaar gevangenisstraf.

Bepaalde namen, kentekens en logo's die op deze website voorkomen, zijn gedeponeerde merken of handelsbenamingen die toebehoren aan NV Communication Lab of aan haar respectieve eigenaars.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik, ongeacht of het om het geheel dan wel om een willekeurig beschermd onderdeel van de website gaat, in welke vorm ook en met welke middelen ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege NV Communication Lab. Elk verzoek in dat verband kan gericht worden aan info@comlab.be.

In geen enkel geval kan de NV Communication Lab aansprakelijk gesteld worden voor elke klacht of gerechtelijke actie ingeleid tegen de gebruikers van deze site door een derde die zou beweren dat het gebruik van één of ander onderdeel van de inhoud van de website, of van een van de producten of diensten die aangeboden worden op de website, afbreuk doet aan een van zijn rechten van intellectuele eigendom.


De site www.voordeligtanken.be behoort toe aan en wordt beheerd door de naamloze vennootschap Communication Lab, die haar maatschappelijke zetel heeft in de Route de l'Etat 5 bus 6 te 1380 Lasne, en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0461.895.588.


^ TOP ^

FAQ       Praktische infos       Pers       Applets       Contacteer ons       Corporate
Door gebruik te maken van deze site aanvaardt u de algemene voorwaarden die u hier kunt lezen - Copyright© 2005-2007